ಚುಟುಕು

image

image

image

image

image

....ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಆಡುವ ಜನ.......

ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನೋಡಿ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಂತೋಷ ನಗನೂರ

.......ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ......

ದೇವರಿಗೆ 
ಮೊದಲು ನೈವೇದ್ಯ 
ನಂತರ ಮoಗಳಾರತಿ 
ಪತಿ ದೇವರಿಗೆ 
ಮೊದಲು ಮoಗಳಾರತಿ" 
ನಂ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ನಗನೂರ ಚುಟುಕು

ನಾನು ದೇವರತ್ರ ಕೇಳಿದೆ -
" ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?''

ದೇವರು ಹೇಳಿದರು - 
" ಮೊದಲು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೋಣೆ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ನಗನೂರ ಚುಟುಕು

ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಿ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ನಗನೂರ

ಯಾರನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು.
ನಾವಾಗೇ ಬದಲಾ..

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ