ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರಧಾಂಜಲಿ

ಭಾಲ್ಕಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪೀಠದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ್ ಮಹಿಳಾ ಜಗತ್ಗುರು ಮಾತೆ ಮಾಹಾದೇವಿ ಲಿಂಗ್ಯಕ್ ಅದ್ ಗುರುವಾರ ಪಟ್ಟಣ ದಲಿ ವಿವಿಧಡೆ ಗಣ್ಣರಿಂದ್ ಶ್ರಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.ಮಾತಾಜಿ ತಮ್ಮ್ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಸವತತ್ತ್ವ್ ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿದರು ಮಾತಾಜಿ ಅವರ ಬಸವತಂತ್ವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಕ್ಕ್ ಸೀಮಿತಗೊಳಸಿದೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೆನಡಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಮಾಡುವ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತೆ ಮಾಹಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲೀಸ್ತುತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *