ಭಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸೂರ್ಯ

ದಿನಾಂಕ 15-03/2019ರ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದುರಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಛಾಯ ಚಿತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *