ನುಡಿನಮನ

ನುಡಿನಮನ ಗುಡಿಗೆರೆಯ ಗುರು ನಿಮಗೆ ನುಡಿನಮನ ಪೇಳುವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲಿ ದುಷ್ಠ ಉಗ್ರ ಕೊಂದಿರೆ. ನಿನ್ನೆತಾನೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯದಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇತ್ತ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಿರೆ. ಹೆತ್ತವರ ದುಃಖವದುವೆ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ನುಡಿನಮನ