ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ರಚಿಸಿದ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ/OBC/SC/ST ಗಳ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರದ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆ/OBC/SC/ST ಗಳ ಬದುಕು ಅಕ್ಷರಶಃ ನರಕದ ಕೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಬಹುದೂರ ಉಳಿದಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿಯ ಕ್ರೂರತೆಗೆ ತಲ್ಲಣಿಸಿತ್ತು,ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೆ ಹೊರ ಹಾಕದಂತ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ರಚಿಸಿದ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ/OBC/SC/ST ಗಳ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರದ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು