“ಹೆಣ್ಣೆಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಶತ್ರು’’

ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆ ಹೆಣ್ಣು, ಭಾಗ್ಯದಾತೆ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಹೊಗಳುವ ಈ ಜನ ಪೂಜಿಸುವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತ ಹಿಂದಿನಂದ ಇಂದಿನವರಿಗೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದುಕಡೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಲಿ ಮತ್ತೋಂದು ಕಡೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೂಲಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು “ಹೆಣ್ಣೆಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಶತ್ರು’’