ಪ್ರಸಕ್ತ 2018-2019 ರ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್

“ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚಿವರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್” ವೇದಿಕೆಯು ಮೂಲತಃ ಜನ ಮನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ .ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಾ.ಅಂಬಿಕಾ ಹಂಚಾಟೆಯವರು. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ,ದೇಶಕ್ಕೆ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಸಕ್ತ 2018-2019 ರ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್