ಜ್ಞಾನವಾಣಿ

ಆತ್ಮೀಯ ಬಂದುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ🙏 09/12/2018ರ ರವಿವಾರದ 533ನೇಯ ಜ್ಞಾನವಾಣಿಗೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ💐 ಸಹೋದರರೇ, ದೋಷ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅದು ಪ್ರತಿಯೋಬ್ಬರ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ,ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಬೇಳೆಯ ಮದ್ಯ ಬೇಕಿರದ ಕಸದಂತೆ” ಬೆಳೆದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ,…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಣಿ