ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೇಕೇ ಲದ್ದಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ?

ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಓದು, ಅನುಭವ ಎಲ್ಲವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕೇಂದು ಹಂಬಲಿಸುವವರೆ, ನಗರದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೆ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೇಕೇ ಲದ್ದಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ?