ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟದ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಾಲಕ

ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕ ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬಾರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕನಾದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಿಲ್ಲಳ್ಳಿ ಈ ಬಾಲಕ ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಡುನೂರು ಮೀಟರ ಓಟ, ಚಕ್ರ ಎಸೆತ, ಹಾಗೂ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟದ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಾಲಕ