ಅನ್ನ ಬಾಗ್ಯವೂ ಕನ್ನ ಬಾಗ್ಯವೂ‌‌‌

ಮದುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 16988/37 ವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೇಡತ್ತೂರು ಸೂಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆ ಯನ್ನು ಸೂಸೈಟಿಯ ಮಾಲಿಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಸೂಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜು…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ನ ಬಾಗ್ಯವೂ ಕನ್ನ ಬಾಗ್ಯವೂ‌‌‌