ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಆರ್.ಎಲ್. ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿವಿ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಓಟ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ