ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಗಂಡನ್ ಕೋಲೆ.

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ್ ಮಂಜುಷಾ ಅವರ ಪತಿ ಸುನಿಲ್ ನೀನೇ ಭಾಲ್ಕಿ ಬರುವಾಗ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ನಾವದಗಿ -ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಅಗಿದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಗಂಡನ್ ಕೋಲೆ.

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರಧಾಂಜಲಿ

ಭಾಲ್ಕಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪೀಠದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ್ ಮಹಿಳಾ ಜಗತ್ಗುರು ಮಾತೆ ಮಾಹಾದೇವಿ ಲಿಂಗ್ಯಕ್ ಅದ್ ಗುರುವಾರ ಪಟ್ಟಣ ದಲಿ ವಿವಿಧಡೆ ಗಣ್ಣರಿಂದ್ ಶ್ರಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.ಮಾತಾಜಿ ತಮ್ಮ್ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಸವತತ್ತ್ವ್ ಮೈಗೂಡಿಸಿ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರಧಾಂಜಲಿ