ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆಆಯ್ಕೆ

ದಿನಾಂಕ 8.12.2018ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜಾಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಅಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಕøತ ವೇದ-ಆಗಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ರಥಮ-3ನೇವರ್ಷದಚನ್ನಬಸವ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯುಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ-1ನೇವರ್ಷದಚನ್ನಬಸವ ಭಾಷಣ ಸರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ…

ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆಆಯ್ಕೆ